WWZ en Flexwerk

De WWZ staat in het teken van diverse veranderingen op het gebied van (flexibele) arbeidsrelaties.

De WWZ staat in het teken van diverse veranderingen op het gebied van (flexibele) arbeidsrelaties. Onze conclusie is dat er veel is veranderd, maar dat onze dienstverlening veel voordelen biedt. Alle wijzigingen én de alternatieven hebben wij in dit item overzichtelijk naast elkaar gezet. Voor de wijzigingen geldt dat de ene maatregel voor u ingrijpender zal zijn dan de andere. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek om te bespreken wat deze wijzigingen voor u betekenen hoe wij eventuele dilemma’s het hoofd kunnen bieden.

De verschillende onderdelen van de WWZ gaan op de volgende momenten in:

 • 1 januari 2015
  • Beperking uitzendbeding
  • Beperking mogelijkheden proeftijd
  • Geen concurrentiebeding
  • Aanzegtermijn
  • Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling
 • 1 juli 2015
  • Aanpassing ketenregeling voor nieuwe contracten
  • Aanpassing ontslagrecht
 • 1 januari 2016
  • Aanpassing WW

Per onderdeel zullen wij enerzijds weergeven wat de maatregel voor u betekent en anderzijds welke regelgeving voor No Nonsense geldt. Door gebruik te maken van onze dienstverlening kunt u gebruik maken van de (meestal) ruimere mogelijkheden.

Verandering voor u Mogelijkheden No Nonsense
Per 1 januari 2015
Beperking uitzendbeding
Het uitzendbeding houdt kort het volgende in: geen werk = geen loon. Het uitzendbeding is nu toegestaan gedurende de eerste 26 weken maar daar kon tot nu toe bij cao onbeperkt van worden afweken. Per 1 jan. Geldt een maximum van 26 weken, waarbij bij cao kan worden afgeweken tot 78 weken In onze cao bestaat de mogelijkheid om tot 78 weken het uitzendbeding toe te passen. Binnen deze termijn betaald u enkel voor de gewerkte uren en kunt u opzeggen bij einde opdracht
Beperking proeftijd
Bij contracten van max. 6 maanden mag er geen proeftijd meer worden overeengekomen.

Een mogelijkheid voor u is dat u een contract voor 6 maanden + 1 dag afsluit zodat u wel de proeftijd kunt toepassen. Andere mogelijkheid is het afsluiten van een maandcontract. Dit beperkt u echter wel sterk met het oog op de 3x2 regel (3 contracten in 2 jaar).

 

Via No Nonsense bent u de eerste 78 weken waarin wij gebruik maken van het uitzendbeding, maximaal flexibel. Maar ook daarna zijn wij nog 4 jaar flexibel zodat u via ons tot 5,5 jaar flexibele contracten kunt bieden!
Beperking concurrentiebeding
Het is bij nieuwe bepaalde tijd contracten niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen, tenzij dit vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is.

Het is voor u van belang om een afweging te maken tussen uw wens om flexibel te blijven en de vrees om ervaren medewerkers en hun kennis te verliezen aan concurrenten. In het laatste geval is een contract voor onbepaalde tijd een oplossing maar wel een stevige concessie op uw flexibiliteit.

Als uitzendbureau gelden voor ons op dit gebied dezelfde regels. Onder normale omstandigheden kunnen wij geen concurrentiebeding hanteren.
Aanzegtermijn
Bij contracten van min. 6 maanden geldt een aanzegtermijn van min. 1 maand. Bij het niet tijdig aanzeggen geldt een vergoeding van 1 maandsalaris, ook bij het niet tijdig communiceren van een verlenging geldt deze vergoeding.

 

Een mogelijkheid voor u is dat u een contract bij het aangaan gelijk opzegt en op het laatste moment alsnog verlengd.

Doordat wij de eerste 78 weken gebruik maken van het uitzendbeding, kunt u te allen tijde de opdracht opzeggen. De aanzegtermijnen die binnen deze 78 weken voor ons gelden variëren van 0-14 dagen (afhankelijk van hoe lang een medewerker voor u heeft gewerkt). Na het uitzendbeding gelden voor ons gelden dezelfde aanzegtermijnen als voor u.
Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling
De meest bekende vorm voor u is een 0-uren contract. U had de mogelijkheid om de eerste 26 weken de loondoorbetaling uit te sluiten en enkel de gewerkte uren te betalen. Bij cao kon deze termijn onbeperkt worden verlengd.

Indien dit volgens uw cao mogelijk is kunt u gebruik maken van het overgangsrecht tot uiterlijk 1 juli 2016.

Als uitzendbureau gelden voor ons andere regels. Volgens onze cao kunnen wij gedurende geheel fase A (78 werkweken) gebruik maken van het uitzendbeding, waarbij het loon over niet gewerkte uren wordt uitgesloten. Op dit vlak bent u met onze dienstverlening een jaar langer flexibel.
Per 30 maart 2015
Bij het gebruik van uitzendkrachten: inlenersbeloning
Indien u werkt met een uitzendbureau die werkt volgens de ABU, dienen uitzendkrachten direct vanaf de eerste werkdag te worden beloond volgens de inlenersbeloning. Hiermee wordt bedoeld het loon (en diverse ander looncomponenten) gelijk aan dat van werknemers die bij u in dienst zijn. In sommige gevallen is deze maatregel kostenverhogend, omdat voorheen de eerste 26 gebruik kon worden gemaakt van afwijkende (veelal lagere) loontabellen van de ABU.
Per 1 juli 2015
Aanpassing ketenregeling
De zgn. 3x3 regeling wordt aangepast naar een 3x2 regeling, waarbij u nog 3 contracten in slechts 2 jaar kunt aangaan. Ook onderbrekingstermijn van de ketenregeling (waarna u opnieuw contracten kunt aangaan) wordt verlengd van 13 naar 26 weken. Via No Nonsense bent u de eerste 78 weken enkel voor de gewerkte uren. Na deze termijn van 78 weken kunnen wij nog 6 contracten aangaan over maximaal 4 jaar. In totaal kunnen wij dus 5,5 jaar flexibiliteit bieden.
Transitievergoeding
De transitievergoeding valt in de meeste gevallen lager uit dan de kantonrechtersformule maar werknemers hebben hier wel eerder recht op. U bent de transitievergoeding verschuldigd indien uw werknemer langer dan 24 maanden in dienst is én bij het niet verlengen of beëindigen van een contract op uw verzoek.

 

Minister Asscher heeft de eerste overgangsmaatregelen voorgesteld om ‘ongewenste effecten’ tegen te gaan:

–          Geen transitievergoeding indien u uw werknemer garandeert dat hij binnen 6 maanden weer aan het werk kan. Let op: dit heeft wel invloed op de latere hoogte van de transitievergoeding

–          Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn afgelopen én elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn, als die op basis van de cao gold) niet worden meegeteld. Arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste zes maanden opvolgen, tellen wel mee.

–          Indien u uw medewerker op of na 1 juli 2015 een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, tellen voorgaande contracten die langer dan 3 maanden zijn onderbroken, niet mee voor de hoogte van de transitievergoeding

 

Voor No Nonsense gelden op dit gebied dezelfde regels als voor u. Het is mogelijk om bij cao af te wijken op deze regel, maar niet in negatieve zin.

Nieuwe vacatures